flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Основні завдання, місія та функції суду

Статтею 6 Конституції України встановлено, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. А відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

За приписами статті  2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» завданням суду є здійснення правосуддя на засадах верховенства права, забезпечення кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Таким чином, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» визначає основну місію будь-якого суду - це  забезпечення кожній людині права на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод.

Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України одним із основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення.

Отже, основною місією П'ятого апеляційного адміністративного суду є забезпечення апеляційного оскарження адміністративних рішень місцевих загальних судів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Місія суду реалізується в повноваженнях покладених на суд.

Повноваження апеляційного суду передбачені статтею 27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року  № 1402-VIII, відповідно до якої

Апеляційний суд:

1) здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом;

2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, інформує про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві суди, Верховний Суд;

3) надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;

4) здійснює інші повноваження, визначені законом.