Задати питання
flag Судова влада України

В Одеському апеляційному адміністративному суді стартувала "Щотижнева інформаційно-просвітницька програма ОААС"

02 серпня 2017, 14:47

З метою втілення Концепції прямих зв`язків судів з громадськістю, розробленій  відповідно до висновку КРЄС та схваленій Комунікаційним комітетом системи правосуддя,  в ОААС започатковано щотижневу рубрику інформаційно-просвітницької програми для сприяння правовій освіті населення, формуванню правової культури та усвідомлення громадянами функцій правосуддя у державі, ролі судді у суспільстві та обмежень, що накладає на суддю виконання функції з відправлення правосуддя, покращення обізнаності громадян щодо своїх прав та обов`язків.

П.15 Висновку №7 Констультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи з питання "Правосуддя та суспільство" : " Судова влада більше не може обмежуватися лише ухваленням судових рішень; суди повинні діяти як "речники" та "ініціатори комунікації з громадянським суспільством".

Саме така багато комплексна інформаційно-просвітницька програма спроможна надати імпульс для розуміння того, що можливо єдиним правильним для нашого суспільства буде шлях трансформації правосвідомості кожного окремо взятого громадянина. А тому аналізувати проблеми взаємодії громадянського суспільства і судової влади неможливо без урахування правової культури і свідомості населення. Чим аморфніше і напівкультурніше суспільство, тим менше для нього значать рятівні «гальма» права, повага до закону, правопорядку, судам.

Протиріччя і конфлікти на нинішньому етапі становлення і розвитку судової системи є багато в чому закономірними і неминучими. Проте в нинішніх умовах максимальної відкритості і прозорості судової влади, а також активної включеності в процеси організації та функціонування судових органів інститутів громадянського суспільства - вони цілком переборні і вирішувані

Громадянське суспільство і незалежний, самостійний і неупереджений суд являють собою взаємопов'язані і обов'язкові складові правової держави. І реформування однієї інституції неможливо без адекватного розвитку та вдосконалення іншої. Тому, від того, наскільки точно, конструктивно будуть вироблені правила і форми участі інститутів громадянського суспільства у формуванні та здійсненні судової влади, залежить не тільки ефективність судового захисту і відновлення прав і законних інтересів громадян, а в кінцевому рахунку - можливість досягнення стійкого правопорядку і демократії в країні.

 На сьогодні органи державної влади, в тому числі і судової, активно взаємодіють із громадянським суспільством.  В той же час, в умовах системної кризи державних інституцій, втрати довіри до влади в масовій свідомості, кризи базових відносин у політико-правовій, соціально-економічних сферах,  у більшості населення країни сформувалась глибока ціннісна, інформаційна, психологічна дезорієнтація. Для запобігання поглиблення  процесу маргіналізації українського суспільства, органи влади не повинні залишатися осторонь від такого роду негативних соціальних явищ . Зважаючи на те, що криза має завжди як об`єктивні так і суб`єктивні виміри, доцільно шукати способи її подолання не лише у площені  реформування традиційних соціальних та державних інститутів, а й на рівні окремого громадянина країни, послідовно змінюючи його свідомість, в тому числі  наповнюючи такі базові поняття як громадянськість якісно новим змістом. Адже удосконалення будь-якого суспільства немислиме без систематичної та цілеспрямованої роботи щодо розвитку і становлення особистості. Але досягти зрілості як особистість людина здатна лише через громадянське бачення світу, через оцінку усього, що відбувається навколо, з позиції власної  відповідальності за ті процеси, що проходять як в особистому житті, так і, в цілому,  в суспільстві.

Саме держава повинна ставити проблему виховання громадянина на перше місце, оскільки добре відомою є незаперечна істина: аби демократія стала реальністю життя, потрібна зацікавленість людей у досягненні суспільно важливих цілей, відповідальність за долю суспільства як за власну, сприяння зближенню інтересів особи та держави, подолання або хоча б послаблення суперечностей поміж ними. В той же час, правильне і нормальне виконання державних функцій у правовій державі залежить від громадянської активності суспільства. Свого повного розвитку правова держава досягає тільки при високому рівні правосвідомості в народі і при сильно розвиненому у ньому почутті відповідальності.

Для сьогодення України особливо важливим є формування громадянського мислення в усіх верств населення, передусім у молоді, у державних службовців, починаючи від рядового працівника до керівника вищого органу влади. Кожен член суспільства має бути певною мірою освіченим, має розуміти значення і роль соціальних, правових, психологічних знань для усвідомлення свого буття та розбудови нового суспільства.

 В рамках "Щотижневої інформаційно-просвітницької програми ОААС" ми не тільки будемо надавати правову інформацію для громадян щодо їх прав та обов`язків, а  іноді будемо  вести мову про виховання громадянина як про процес формування і розвитку комплексу таких особистісних  якостей та рис характеру як громадянська відповідальність та громадянська мужність, патріотична свідомість,  цінність праці в житті людини та готовність працювати на благо Батьківщини, національна ідентичність, повага до культури, звичаїв й традицій національних спільнот, що проживають в Україні,  знання та дотримання законів тощо.

 Разом з тим, виконуючи завдання відродження та оновлення процесу громадянського виховання, ми  прагнемо наповнити його новим змістом, а життєдіяльність молоді - новими, соціально і особистісно-зорієнтованими потребами, оскільки ціннісні громадянські орієнтації не є узагальненими поняттями, а обов`язково співвідносяться з психофізичними характеристиками особистості. Тому, зважаючи на багатогранність цього процесу (громадянського виховання),  в рамках програми  увагу буде приділено розгляду таких складових громадського виховання як світогляд людини, моральність, духовність, взаємодія людини і колективу, лідерство, служіння людині  і  спільноті.

У всякій дії необхідно  бачити  результат.  Втілюючи  Концепцію прямих зв`язків судів з громадськістю через запровадження інформаційно-освітньої програми, Одеський апеляційний адміністративний суд має на меті піднесення на належний рівень свідомості і правової культури населення України.  Великого значення в реалізації цього процесу набуває не тільки правове виховання і правова освіта громадян, а і одночасне  виховання активної громадянської позиції окремої особистості, що виявлятиметься у соціально-комунікаційній, громадсько-корисній активності, і в першу  чергу- в активності, спрямованій на  самовдосконалення, на пізнання  себе  і своїх громадянських прав та свобод.